மூத்தவர் ஆலோசகர்

பேராசிரியர் சுனந்த மத்துமபண்டார

தொலைபேசி

0112354354
(5109)

மின்னஞ்சல்

ad2.pmd@presidentsoffice.lk

ஆலோசகர்

திரு. அனுர சொலமன்ஸ்

தொலைபேசி

0112354354
(5135)

மின்னஞ்சல்

mail@pmd.gov.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் (ஊடகம்)

திரு.தனுஷ்க ராமநாயக்க

தொலைபேசி

0112354354
(5011)

மின்னஞ்சல்

dgpmd@presidentsoffice.lk

மூத்த துணைச் செயலாளர்

திரு. சுதீர நிலங்க விதான

தொலைபேசி

0112354354
(5090)

மின்னஞ்சல்

sas1.pmd@presidentsoffice.lk

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

திரு. சானுக்க கருணாரத்ன

தொலைபேசி

0112354354
(5014)

மின்னஞ்சல்

mail@pmd.gov.lk

பணிப்பாளர் (ஆசிரியர் பீடம்)

பியசேன திஸாநாயக்க

தொலைபேசி

0112354354
(5055)

மின்னஞ்சல்

dirp.pmd@presidentsoffice.lk