பெயர்

அமைச்சகம்

1.
திரு. அநுர திசாநாயக்க
பிரதம அமைச்சரின் செயலாளர்
2.
திரு. டப்ளிவ்.எம்.டி.ஜே.பெர்ணாந்து
அமைச்சuவைச் செயலாளர்
3.
ஜெனரல் (இளைப்பாறிய) (திரு) கமல் குணரத்ன WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill
செயலாளர், பாதுகாப்பு அமைச்சு
4.
திரு. கே.எம்.எம். சிறிவர்தன
செயலாளர், நிதி, பொருளாதார நிலைப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சு
5.
திரு.கே.டி.எஸ்.ருவன்சந்திர
செயலாளர், துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு
6.
திரு.எம்.எம்.பி.கே.மாயாதுன்னே
செயலாளர் பொதுநிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
7.
திருமதி ஆர்.எம்.ஐ.ரத்நாயக்க
செயலாளர், கடற்றொழில் அமைச்சு
8.
திரு.எம்.என்.ரணசிங்க
செயலாளர், கல்வி அமைச்சு
9.
திரு.எம்.எம்.பி.கே.மாயாதுன்னே
செயலாளர், போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
10.
திரு.வி.பி.கே.அனுஷ பெல்பிட்ட
செயலாளர், வெகுசன ஊடக அமைச்சு
11.
திரு. எஸ்.ஜே.எஸ்.சந்திரகுப்த
செயலாளர், சுகாதார அமைச்சு
12.
திரு.ஆர்.எம்.டபிள்யூ.எஸ். சமரதிவாகர
செயலாளர், நீர்வழங்கல் மற்றும் பெருந்தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சு
13.
திரு. குணதாச சமரசிங்க
செயலாளர், கமத்தொழில் அமைச்சு
14.
திருமதி ஆர்.எம்.சி.எம். ஹேரத்
செயலாளர், வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளப் பாதுகாப்பு அமைச்சு
15.
திருமதி வசந்தா பெரேரா
செயலாளர், நீதி, சிறைச்சாலை அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
16.
திரு. பீ.எல்.ஏ.ஜே. தர்மகீர்த்தி
செயலாளர், பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு
17.
திரு.யு.டி.சி.ஜயலால்
செயலாளர், பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு
18.
திரு. டபிள்யூ.எஸ்.சத்யானந்தா
செயலாளர், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு
19.
திருமதி அருணி விஜேவர்தன
செயலாளர், வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
20.
திரு.சோமரத்ன விதானபத்திரன
செயலாளர், புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு
21.
திரு.சோமரத்ன விதாணபத்திரண
செயலாளர், மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சு
22.
மருத்துவர் (திரு) அனில் ஜாசிங்க
செயலாளர், சுற்றாடல் அமைச்சு
23.
திரு.யூ.டீ.சீ.ஜயலால்
செயலாளர், நீர்ப்பாசன அமைச்சு
24.
திரு.கே.மகேசன்
செயலாளர், விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் அலுவல்கள் அமைச்சு
25.
திரு. ஆர்.பி.ஏ. விமலவீர
செயலாளர், தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு
26.
திரு. பி.வி. குணதிலக
செயலாளர், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு
27.
திரு. ஏ.எம்.பி.எம்.பி. அதபத்து
செயலாளர், வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சு
28.
திருமதி எம்.யமுனா பெரேரா
செயலாளர், பெண்கள், குழந்தைகள் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம்
29.
திரு. எம்.எம்.நைமுதீன்
செயலாளர், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சகம்
30.
திருமதி.ஜே.எம்.ரி.ஜயசுந்தர
செயலாளர், தொழில்நுட்ப அமைச்சு