ගරු ජනාධිපතිතුමා

ආරක්ෂක අමාත්‍ය

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය

තාක්ෂණ අමාත්‍ය

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍ය

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය

පරිසර අමාත්‍ය

ගරු දිනේෂ් චන්ද්‍ර රූපසිංහ ගුණවර්ධන මැතිතුමා, පා.ම. (ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා)

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත්
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, පා.ම.

වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

ගරු පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය, පා.ම.

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්දා මැතිතුමා, පා.ම.

ධීවර අමාත්‍ය

ගරු අච්චිගේ දොන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මැතිතුමා, පා.ම.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, පා.ම.

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු අමරවීර මහින්ද මැතිතුමා, පා.ම.

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

ගරු නාලක ජූඩ් හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා, පා.ම.

සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, පා.ම.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

කර්මාන්ත අමාත්‍ය

ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා, පා.ම.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මැතිතුමා, පා.ම.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා, පා.ම.

බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා, පා.ම.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

ගරු මලිගස්පේ කෝරලේගේ නලීන් මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමා, පා.ම.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය

ගරු ටිරාන් අලස් මැතිතුමා, පා.ම.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය

ගරු කච්චකඩුගේ නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා, පා.ම.

වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය

ගරු ජීවන් තොන්ඩමන් මැතිතුමා, පා.ම.

ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම අමාත්‍ය