නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු  37 දෙනෙක් අද (08) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.
අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක් වේ.

2022.09.08 දින දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

 

  නම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය
1 ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන
2 ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා මුදල්
3 ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා ප්‍රවාහන
4 ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා ආ‍යෝජන ප්‍රවර්ධන
5 ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා තාක්ෂණ
6 ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
7 ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා මුදල්
8 ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මැතිතුමා කෘෂිකර්ම
9 ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස
10 ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ආරක්ෂක
11 ගරු රෝහණ දිසානායක මැතිතුමා ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු
12 ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස
13 ගරු විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා පිරිවෙන් අධ්‍යාපන
14 ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත
15 ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා විදේශ කටයුතු
16 ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා විදුලිබල හා බලශක්ති
17 ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා ජල සම්පාදන
18 ගරු සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමා මහාමාර්ග
19 ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා ජනමාධ්‍ය
20 ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු
21 ගරු එස්. වියාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා වෙළඳ
22 ගරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා දේශීය වෛද්‍ය
23 ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා ධීවර
24 ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන
25 ගරු ඩී.වී. චානක මැතිතුමා වනජීවි සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණ
26 ගරු ඩී.බී. හේරත් මැතිතුමා පශු සම්පත් සංවර්ධන
27 ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාරිමාර්ග
28 ගරු විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අ‍රඹේපොල මැතිතුමිය සෞඛ්‍ය
29 ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මැතිතුමා ග්‍රාමීය ආර්ථික
30 ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා ස්වදේශ කටයුතු
31 ගරු අරවින්ද් කුමාර් මැතිතුමා අධ්‍යාපන
32 ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මැතිතුමිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු
33 ගරු සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් මැතිතුමා ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන
34 ගරු ආචාර්ය සුරේන්ද්‍ර රාඝවන් මැතිතුමා උසස් අධ්‍යාපන
35 ගරු ඩයනා ගමගේ මැතිතුමිය සංචාරක
36 ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත
37 අනූප පියුම් පස්කුවල් මැතිතුමා සමාජ සවිබලගැන්වීම්

 

මෙහෙවර

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම, ක්‍රියාමාර්ග, තීරණ, ප්‍රකාශ තත් අයුරින්ම මාධ්‍ය තුලින් සමාජගත කිරීමට පූර්ණ වශයෙන් වග වන්නේය. ඒ සඳහා විශ්වාසනීය වූත් ආකර්ෂණීය වූත් ප්‍රවේශයක් මගින් විද්‍යුත්, මුද්‍රිත සහ නව මාධ්‍ය දායක කර ගැනේ. මාධ්‍ය අංශය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන හා මාධ්‍යවේදීන් සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගනිමින් ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම හා මෙහෙවර විෂයයෙහි තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් මාධ්‍ය භාවිතයක් ඔස්සේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා ක්‍රියාමාර්ග ජනතාවට පැහැදිලි කරයි. දුර්මත හඳුනා ගෙන සත්‍යය අනාවරණය කරයි.