Published on: පෙබරවාරි 14, 2023

වී මිලදී ගැනීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ

රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ සහ වී තොග බැහැර කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළ චක්‍රලේඛය මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි භාණ්ඩාගාර ලේකම් කේ.එම්. මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.

2022/2023 මහ කන්නයේ වී අස්වැන්න සඳහා ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ලබාදීමත්, අතිරික්තය රජය විසින් මිලදී ගැනීමත්, පවතින දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙත සහන සැලසීමත් මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

2022/2023 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල්හිමියන් හා සමූපකාර සමිති හරහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු විසින් නාඩු වී පමණක් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.

ඒ අනුව උපරිම තෙතමනය 14%ක් සහ උපරිම බොල් ප්‍රමාණය 9%ක් වන නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු නාඩු වී කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් රුපියල් 100කට ද, තෙතමනය 14% ඉක්මවන හා 22% හෝ ඊට වඩා අඩු නාඩු වී කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් රුපියල් 88කට ද මිලදී ගනු ඇත.

වී මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ තොග භාර ගැනීම, ගබඩා කිරීම සහ ඊට අදාළ ලේඛන පවත්වා ගැනීම හා ගිණුම් ගත කිරීම පිළිබඳ වගකීම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු සහ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත පැවරේ.

මිලදී ගන්නා වී තොග කඩිනමින් සහල් කර 2023 මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාස තුළදී බෙදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා වී කොටා අවසන් කළ හැකි වන පරිදි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්/ සමූපකාර සමිතිවල වී කෙටීමේ ධාරිතාව සලකා බලා වී මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් එම වී මෝල් හිමියන් හා සමූපකාර සමිතිවලට ලබාදිය යුතුය.

වගාකර ඇති භූමි ප්‍රමාණය අනුව එක් ගොවියෙකුගෙන් මිලදී ගත හැකි උපරිම වී ප්‍රමාණය අක්කර 01 දක්වා කිලෝ ග්‍රෑම් 2,000ක් ද, අක්කර 1-2 දක්වා වී කිලෝ ග්‍රෑම් 4,000ක් ලෙස ද අක්කර 2ට වැඩි වී කිලෝ ග්‍රෑම් 5,000ක් ලෙස ද දක්වා ඇත.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් හා සමූපකාර සමිති හරහා ක්‍රියාත්මක කරන රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අරමුදල් අවශ්‍යතාවය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු විසින් මහා භාණ්ඩාගාරයේ සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැන්විය යුතුය. ඒ අනුව සංවර්ධන මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සෘජුවම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත භාණ්ඩාගාර අරමුදල් වෙන් කිරීමට ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවටත්, අක්මුදල් නිදහස් කිරීමට භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවටත් උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

ඒ අනුව, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත සෘජුවම අයවැය ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනු ඇති අතර භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත වී මිලදී ගැනීම සඳහා අක්මුදල් නිදහස් කරනු ඇත.

වී මිලදී ගැනිමේ වැඩසටහන සඳහා වන අරමුදල්, අවශ්‍යතාවය පරිදි මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින් වර නිකුත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

තම දිස්‍ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගෙන් පමණක් වී මිලදි ගන්නා බවට සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් වගබලාගත යුතු අතර අදාළ ගොවියා නමින් නිකුත් කරනු ලබන ගෙවීමේ සහතිකපත්‍රය ලංකා බැංකුව. මහජන බැංකුව හෝ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ අදාළ ශාඛාවට ඉදිරිපත් කළ විට අදාළ බැංකුව විසින් එම ගොවියාගේ බැංකු ගිණුමට නියමිත මුදල වහාම බැර කරනු ලැබේ.

මහ කන්නයේ දී මිලදී ගනු ලබන වී තොග සහල් කර හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ආවරණය වන පරිදි එක් පවුලකට මාසයකට කිලෝග්‍රෑම් 10ක් බැගින් මාස දෙකක කාලයක් සඳහා ලබාදීමට නියමිත අතර ඊට අදාළ උපදෙස් කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ඇත.

වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු විසින් ගතයුතු පියවර පිළිබඳව ද උපදෙස් නිකුත් කර තිබෙන අතර ගබඩාවල පවතින වී සහ සහල් තොග ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍යතාවය මත සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් යොදවා ගැනීම, වී මිලදී ගැනීමේ දී වන මෙහෙයුම් වියදම් අදාළ මුදල් රොගුලාසි, චක්‍රලේඛ සහ අනෙකුත් රජයේ අනුමැතින්ට යටත්ව සිදු කිරීම, එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු පත් කිරීම ඊට ඇතුළත්ය.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් සේ සලකා රජයේ වියදම් අවම වන පරිදි අස්වනු නෙළන කාලය තුළ සමස්ත රාජ්‍ය සේවය කැපවීමෙන් ආදර්ශමත්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙහෙවර

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම, ක්‍රියාමාර්ග, තීරණ, ප්‍රකාශ තත් අයුරින්ම මාධ්‍ය තුලින් සමාජගත කිරීමට පූර්ණ වශයෙන් වග වන්නේය. ඒ සඳහා විශ්වාසනීය වූත් ආකර්ෂණීය වූත් ප්‍රවේශයක් මගින් විද්‍යුත්, මුද්‍රිත සහ නව මාධ්‍ය දායක කර ගැනේ. මාධ්‍ය අංශය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන හා මාධ්‍යවේදීන් සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගනිමින් ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම හා මෙහෙවර විෂයයෙහි තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් මාධ්‍ය භාවිතයක් ඔස්සේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා ක්‍රියාමාර්ග ජනතාවට පැහැදිලි කරයි. දුර්මත හඳුනා ගෙන සත්‍යය අනාවරණය කරයි.