නම

අමාත්‍යාංශය

1.
අනුර දිසානායක මහතා
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
2.
ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා
අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්
3.
එම්.එම්.පි.කේ. මායාදුන්නේ මහතා
ලේකම් ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
4.
කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා
ලේකම් වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
5.
ඩබ්ලිව්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා
ලේකම් සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
6.
වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය
ලේකම් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
7.
ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා
ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
8.
එම්.එන්. රණසිංහ මහතා
ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
9.
එම්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා
ලේකම් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
10.
ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය
ලේකම් ධීවර අමාත්‍යාංශය
11.
එච්.කේ.ඩී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.බී. හපුහින්න මහතා
ලේකම් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
12.
යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා
ලේකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
13.
වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා
ලේකම් පරිසර අමාත්‍යාංශය
14.
අනූෂ පැල්පිට මහතා
ලේකම් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
15.
සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා
ලේකම් බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
16.
කේ.එම්.එම්. සිරිවර්ධන මහතා
ලේකම් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය
17.
අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය
ලේකම් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
18.
බී.එල්.ඒ.ජේ. ධර්මකීර්ති මහතා
ලේකම් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
19.
ආර්.එම්.සී.එම්. හේරත් මහත්මිය
ලේකම් වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
20.
එස්.ජේ.එස්. චන්ද්‍රගුප්ත මහතා
ලේකම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
21.
ආර්.පී.ඒ. විමලවීර මහතා
ලේකම් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
22.
ජේ.එම්.ටී. ජයසුන්දර මහත්මිය
ලේකම් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
23.
මහාචාර්ය එන්.ඩී. ගුණවර්ධන මහතා
ලේකම් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
24.
ගුණදාස සමරසිංහ මහතා
ලේකම් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
25.
ඩබ්ලිව්.එස්. සත්‍යානන්ද මහතා
ලේකම් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
26.
කේ. මහේසන් මහතා
ලේකම් ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය
27.
පී.වී. ගුණතිලක මහතා
ලේකම් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
28.
එම්. යමුනා පෙරේරා මහත්මිය
ලේකම් කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
29.
එම්.එම්. නයිමුදීන් මහතා
ලේකම් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය
30.
ඒ.එම්.පී.එම්.බී. අතපත්තු මහතා
ලේකම් වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය
31.
ආර්.එම්.ඩබ්ලිව්.එස්. සමරදිවාකර මහතා
ලේකම් ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය