ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක (මාධ්‍ය)

වයි.එම්.සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා

දුරකථන

0112354354
(5109)

විද්‍යුත් තැපෑල

ad2.pmd@presidentsoffice.lk

ජනාධිපති උපදේශක

එල්.ඒ.ආර්. සොලමන්ස් මයා

දුරකථන

0112354354
(5135)

විද්‍යුත් තැපෑල

mail@pmd.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ජනාධිපති මාධ්‍ය)

ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා

දුරකථන

0112354354
(5011)

විද්‍යුත් තැපෑල

dgpmd@presidentsoffice.lk

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(මාධ්‍ය)

සුධීර නිලංග විතාන මහතා

දුරකථන

0112354354
(5090)

විද්‍යුත් තැපෑල

sas1.pmd@presidentsoffice.lk

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

ශානුක කරුණාරත්න මහතා

දුරකථන

0112354354
(5014)

විද්‍යුත් තැපෑල

mail@pmd.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ (මුද්‍රිත මාධ්‍ය)

ඩී.එම්.පියසේන මහතා

දුරකථන

0112354354
(5055)

විද්‍යුත් තැපෑල

dirp.pmd@presidentsoffice.lk